top of page
  • Writer's pictureד״ר זאזא יעקבישוילי

נתונים חדשים לגבי השפעת טיפולים אונקולוגיים על תפקוד הלב

במאמר המתפרסם ב-European Heart Journal במאי 2020, קבוצת חוקרים מספרד ביצעה מעקב אחר 865 מטופלים בטיפולים אונקולוגיים שונים וההשפעה שלהם על הופעת רעילות הלב.


רעילות הלב הוגדרה כהופעה או החמרה של נזק מיו-קרדיאלי/ירידה בתפקוד הלב, במהלך או לאחר הטיפול האונקולוגי.


למרות שרעילות קרדיאלית זוהתה ב-37.5% מהמטופלים (חציון מעקב 24 חודשים), המשמעות הפרוגנוסטית הייתה רק לחולים שסבלו מרעילות בדרגה הקשה ביותר, שזו הופיעה רק ב-3.1% מכלל המטופלים. התמותה בקבוצה זו הייתה פי 10 מיתר הקבוצות (22.9 מקרי מוות ל-100 שנות חולה לעומת 2.3 מקרי מוות ל-100 שנות חולה עם HR=10.2).


המאמר מדגיש שוב את החשיבות במעקב הצמוד אחר המטופלים שמקבלים טיפולים אונקולוגיים עם פוטנציאל קרדיו-טוקסי.


 

למאמר המלא:

Comments


bottom of page